Follow Toni de l'Hostal to join the conversation.

When you follow Toni de l'Hostal, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Toni de l'Hostal

Montortal, Spain

Ací tingueu la meua discografiga completa, que consistìx en vint-i-set discos de pissarra, trenta-quatre cassets de gasolinera i setanta còmpac-discs copiats & una gravãora de l'any de la picor a 1x.